Inclusive development paths for healthy Red River landscapes based on ecosystem services

For recent project news see MK27 news
Project Introduction

In the Red River Basin, rapid land use changes are threatening water resources. Urbanization, deforestation, intensive agriculture, etc. cause pollution, ecosystem degradation, increasing greenhouse gas emissions, floods and droughts. More inclusive development of land and water resources is possible with interventions such as sustainable urban drainage, agroforestry and minimum tillage. However, trade-offs between land development and riverine ecosystems remain. It is a challenge to quantify the impact of interventions, to feed this knowledge into regional and national planning systems and to incorporate more inclusive practices into private sector investments. The MK27 project, “Inclusive development paths for healthy Red River landscapes based on ecosystem services “ shall address these challenges in the coming two years.

The consortium for this project consists of the National Centre for Water Resources Planning and Investigation (NAWAPI), Institute of Water Resources Planning (IWRP),Thuy loi University (former WRU), Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE), GreenID, VinWater, International Water Management Institute (IWMI), UNESCO-IHE and Delft University of Technology (TU Delft). A team of more than 15 researchers and students is very enthusiastic and determined to pay a significant contribution to a healthy and productive living environment for people living in the Red River.

Giới thiệu dự án

Trong lưu vực sông Hồng, những thay đổi nhanh chóng trong sử dụng đất đang đe dọa nguồn nước. Đô thị hóa, phá rừng, nông nghiệp thâm canh, v.v… gây ô nhiễm, suy thoái hệ sinh thái, tăng lượng phát thải khí nhà kính, lũ lụt và hạn hán. Các nguồn tài nguyên đất và nước phát triển nhanh có thể can thiệp vào hệ thống thoát nước đô thị bền vững, nông lâm kết hợp và suy giảm sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn cần phải cân nhắc giữa phát triển quỹ đất và hệ sinh thái. Đó là một thách thức để đánh giá các tác động can thiệp, nhằm cung cấp những kiến thức cho hệ thống quy hoạch vùng và quốc gia và kết hợp thực hành toàn diện hơn trong khu vực đầu tư tư nhân. Dự án MK27, "Lộ trình tích hợp phát triển cảnh quan lưu vực sông Hồng trên cơ sở các dịch vụ công vì môi trường sinh thái" phải giải quyết những thách thức trong hai năm tới.

Các tổ chức tham gia dự án này bao gồm Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên Nước quốc gia (NAWAPI), Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (IWRP), Đại học Thủy Lợi, Đại học Tài nguyên và Môi trường (HUNRE), GreenID, VinWater, Viện Quản lý nước quốc tế (IWMI), UNESCO-IHE và Đại học Công nghệ Delft (TU Delft). Một nhóm nghiên cứu bao gồm hơn 15 nhà nghiên cứu và sinh viên rất hăng hái và quyết tâm đóng góp đáng kể vì một môi trường sống lành mạnh và hiệu quả cho người dân sống ở sông Hồng.


Led by: Delft University of Technology (Netherlands)
Project Leaders: Nick van de Giesen - n.c.vandegiesen@tudelft.nl & Martine Rutten - M.M.Rutten@tudelft.nl (contact person)
Partner Organizations: